คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การตกแต่งภายใน and Author is เหมวรรณ พันธุ์ดี  [Clear All Filters]
2554
เหมวรรณ พันธุ์ดี. (2554). การพัฒนาดินเผามวลเบาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังภายในอาคาร. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Hammawan_Pun.pdf (30.11 MB)