คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ธเนศ ภิรมย์การ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธเนศ ภิรมย์การ. (2556). การพัฒนาวัสดุจากพืชวงศ์หญ้าร่วมกับเศษวัสดุเหลือทิ้งจาการเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanate_Pir.pdf (20.39 MB)