คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is ธนดล นวลจันทร์  [Clear All Filters]
2556
ธนดล นวลจันทร์. (2556). ระบบสารสนเทศการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanadol_Nau.pdf (31.98 MB)