คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is วัลยา วิริยเสนกุล  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
วัลยา วิริยเสนกุล, รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์, ศันสนีย์ ชวนะกุล, ชิดหทัย เพชรช่วย.  2552.  การปรับปรุงและฟิ้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี.
วัลยา วิริยเสนกุล, สุมนา อินทร์คำน้อย, อนันต์ รักษาผล, สิรพัฒน์ ลาภจิตร.  2547.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Vallaya_Wiriyasenkul_2547.pdf (5.87 MB)
อุทิศ หิมะคุณ, เกรียงศักดิ์ ขุนไชย, มารีนา นุ้ยหมีม, ไพรัตน์ แก้วสาร, วัลยา วิริยเสนกุล.  2537.  การสำรวจคุณภาพน้ำใต้ดินในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Uthit_Himakun.pdf (1.35 MB)
วัลยา วิริยเสนกุล.  2549.  อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน. PDF icon Vonlaya_Viriyasenkul.pdf (1.85 MB)