คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วัลยา วิริยเสนกุล  [Clear All Filters]
2549
วัลยา วิริยเสนกุล. (2549). อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Vonlaya_Viriyasenkul.pdf (1.85 MB)