คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is วิชัย เกษอรุณศรี  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วิชัย เกษอรุณศรี.  2554.  การพัฒนาเครื่องมือสร้างลวดลายบนผิวไม้ไผ่โดยใช้ความร้อน. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์PDF icon Wichai_Ked.pdf (54.59 MB)