คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อรรชนา สิทธิชัย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อรรชนา สิทธิชัย.  2554.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวเขตอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์PDF icon Unchana_Sit.pdf (27.06 MB)