คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วิศิษฐ อาบสุวรรณ  [Clear All Filters]
2552
วิศิษฐ อาบสุวรรณ.  2552.  การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือวัดเปรียบเทียบและตรวจสอบ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ