คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สุริยา อุดด้วง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุริยา อุดด้วง.  2552.  อนุกรมวิธานของปลาข้างลาย (Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต