คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สุริยา อุดด้วง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุริยา อุดด้วง. (2552). อนุกรมวิธานของปลาข้างลาย (Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000). คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suriya_Udd.pdf (106.15 MB)