คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 6 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is มะลิวรรณ อมตธงไชย  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
PDF icon Maliwan_Amatathongchai2558.pdf (21.93 MB)
PDF icon PurimJarujamrus2558.pdf (54.63 MB)
PDF icon Maliwan_Amatathongchai2553.pdf (2.75 MB)
PDF icon Maliwan_Amatatongchai.pdf (5.04 MB)
PDF icon Maliwan_Amatatongchai.pdf (2.43 MB)
PDF icon Maliwan_Amata2555.pdf (10.36 MB)