คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is จารุวรรณ์ วงบุตดี  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี, จารุวรรณ ศิริเทพทวี, ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์.  2553.  การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอจังหวัดอุบลราชธานี. Watcharapong_Sangnil2552.pdf (25.7 MB)
จารุวรรณ์ วงบุตดี, สุวภรณ์ แดนดี, จุฑารัตน์ จิตติมณี, วัชรพงษ์ แสงนิล.  2559.  การศึกษาอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ระบาดและไม่ระบาดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี. Jaruwan_Wongbutdee2559.pdf (1.51 MB)
วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี.  2552.  การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.
วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี, สุริยง แผลงงาม.  2558.  อุบัติการณ์โรคมาลาเรีย และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบลำดับขั้น เพื่อวางแผนและป้องกันในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี. WatcharapongSangnil.pdf (26.63 MB)