คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is กัณหา อุทธิเสน  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
กัณหา อุทธิเสน. (2549). ระบบบริการสารสนเทศงานบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kunha_Utt.pdf (7.4 MB)