คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is พิมลพรรณ อุดมพันธ์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
PDF icon Rujira_Achawanuntakul.pdf (1.21 MB)
PDF icon Pimolpan_Udompan2553.pdf (34.55 MB)
PDF icon Pimolpan_Udompan.pdf (3.04 MB)