คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is จิดาภา ล้อนันทกุล  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
จิดาภา ล้อนันทกุล. (2562). "ชาวนาผู้กระทำการ" และการเปลี่ยนผ่านอีสานภายใต้เสรีนิยมใหม่. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jidapa_Lornunthakul.pdf (54.84 MB)