คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is กฤษฎา นาคปลัด  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
กฤษฎา นาคปลัด.  2562.  การพัฒนาวิธีแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Krisada_Nakphalad.pdf (57.44 MB)