คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is นพดล จันทร์ส่อง  [Clear All Filters]
2556
นพดล จันทร์ส่อง.  2556.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กลางวัน กลางคืน ทิศและดวงดาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Noppadol_Jansong.pdf (31.72 MB)