คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is รังสรรค์ ศรีโคตร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
รังสรรค์ ศรีโคตร.  2556.  การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีในการค้นหาข้อมูลคลินิก กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Rangsan_Srikhort.pdf (54.71 MB)