คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is นริศรา สารีบุตร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
นริศรา สารีบุตร.  2555.  การศึกษาวัสดุพื้นถิ่นอีสานเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการฝังลวดลาย. ศิลปประยุกต์ศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออแบบผลิตภัณฑ์PDF icon Narisara_Sareebut.pdf (4.64 MB)