คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is นริศรา ปัดภัย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นริศรา ปัดภัย. (2558). การจำแนกชนิดและการศึกษารูปร่างของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อ ESBL-Escherichia coli. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Naritsara_Pudpai.pdf (78.36 MB)