คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is เกียรติพงษ์ กำลังแข็ง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เกียรติพงษ์ กำลังแข็ง. (2557). การศึกษาการดูดซับพลังงานของท่ออลูมิเนียมที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kiatipong_Komlungkang.pdf (78.01 MB)