คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อุดม พรมศักดิ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อุดม พรมศักดิ์.  2558.  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท PDF icon Udom_Prommasak.pdf (12.61 MB)