คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อุดม พรมศักดิ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อุดม พรมศักดิ์.  2558.  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท PDF icon Udom_Prommasak.pdf (12.61 MB)