คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ศุภชัย ยาณะเรือง  [Clear All Filters]
2559
ศุภชัย ยาณะเรือง.  2559.  ปัญหาความก้าวหน้าและการประกอบวิชาชีพของทันตาภิบาล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาการบริหารบริการสุขภาพ Supachai_Yanarueng.pdf (31.74 MB)