ปัญหาความก้าวหน้าและการประกอบวิชาชีพของทันตาภิบาล

Titleปัญหาความก้าวหน้าและการประกอบวิชาชีพของทันตาภิบาล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsศุภชัย ยาณะเรือง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRK ศ683ป 2559
Keywordsการประกอบวิชาชีพ, ความก้าวหน้าในอาชีพ--ทันตาภิบาล, ทันตาภิบาล
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ (1) ปัญหาความก้าวหน้าในการทำงานของทันตาภิบาล (2) ปัญหาการประกอบวิชาชีพของทันตาภิบาล ประชากรที่ศึกษาเป็นทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และมุกดาหาร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จำนวน 378 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) และนำแต่ละข้อคำถามมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
จากการศึกษาปัญหาความก้าวหน้าและการประกอบอาชีพของทันตาภิบาล พบว่า ทันตาภิบาลที่ตอบแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 85.2 มีอายุเฉลี่ย 29 ปี การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 44.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,920 บาท ทันตาภิบาลที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 22.0 เป็นการศึกษาต่อที่เกี่ยวข้องกับทันตสาธาณสุขร้อยละ 3.6 จุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ ร้อยละ 39.7 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งในการปฏิบัติงานร้อยละ 3.7 ทันตาภิบาลที่ไม่เคยย้ายสถานที่ปฏิบัติงานร้อยละ 68 สาเหตุในการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อลดระยะทางในการเดินทางมาทำงานร้อยละ 31.4 มีโอกาสในการเลื่อนขั้นสู่ระดับสูงขึ้น ร้อยละ 77.0 อีกทั้งยังได้รับเงินเดือนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงาน ร้อยละ 65.3 การสำรวจการปฏิบัติงานของทันตาภิบาล พบว่า ทันตาภิบาลให้บริการทันตกรรมปฏิบัติงานเกินความรู้ความสามารถที่เรียนมา ร้อยละ 73.5 นำไปสู่การลาออกหรือเปลี่ยนสายงานเนื่องจากความคับข้องใจในประกอบวิชาชีพ ร้อยละ 72.8

Title Alternate Problem job' s progress and professional practice of dental nurse