คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is เอกลักษณ์ สมบูรณ์  [Clear All Filters]
2554
เอกลักษณ์ สมบูรณ์. (2554). การศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจที่ตรวจพบในอาหารหมักของไทย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Ekkalak_Somboon.pdf (6.17 MB)