คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is สาครินทร์ หาบุศย์  [Clear All Filters]
2558
สาครินทร์ หาบุศย์.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสถิติสาธารณสุข. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Sakarin_Habusaya.pdf (7.38 MB)