คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is จุฑาทิพย์ นามวงษ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
จุฑาทิพย์ นามวงษ์. (2556). การเพิ่มคุณค่าเส้นใยพืชชุ่มน้ำด้วยกระบวนการพัฒนาการออกแบบและแปรรูป. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Juthathip_Namwong.pdf (22.83 MB)