คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is เตชโสภณ ถนอมสุข  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เตชโสภณ ถนอมสุข.  2552.  การพัฒนาระบบสนับสนุนช่วยการตัดสินใจสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ