การพัฒนาระบบสนับสนุนช่วยการตัดสินใจสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง

Titleการพัฒนาระบบสนับสนุนช่วยการตัดสินใจสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsเตชโสภณ ถนอมสุข
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ต674
Keywordsการจัดสมดุลสายการผลิต--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การบริหารงานผลิต--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การวางแผนการผลิต--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, สายการผลิต--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนช่วยการตัดสินใจ (Decision Support System) สำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง (Simple Assembly Line Balancing Problem: SALBP) รูปแบบระบบเป็นโปรแกรมประยุกต์ทำงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลักษณะ Web Application พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP และใช้ My SQL เป็นตัวจัดการระบบฐานข้อมูล การทำงานของโปรแกรมจะนำข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้กรอกลงในฐานข้อมูลมาทำการประมวลผลเพื่อแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง ที่มีการผลิตสินค้าชนิดเดียว (single model) ที่ทราบค่ารอบเวลาการผลิต (cycle time: c) แน่นอน โดยฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ (Objective Function) มีเป้าหมายเพื่อหาจำนวนสถานีงาน (number of station: m) ที่น้อยที่สุดของระบบการประกอบ นอกจากนั้นโปรแกรมยังแสดงผลค่าของ Line Efficiency, Balance Delay และ Idle Time ของสายการประกอบ โดยในส่วนของการประมวลผลได้นำหลักการฮิวริสติกมาใช้ซึ่งได้แก่ วิธี Maximum task time, Minimum task time, Ranked positional weight และ Max-Min task time swap ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้คำตอบที่ดี (good solution) หรือ คำตอบที่เหมาะสมที่สุด (optimal solution) สำหรับงานการสมดุลสายงานประกอบ (Assembly line balancing) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสมรรถนะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้า จากผลการทดลองพบว่า โปรแกรมสามารถสามารถช่วยลดเวลาในการคำนวณลงได้มาก และสามารถคำนวณได้ถูกต้องตามฮิวรีสติกที่ใช้ และจากการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต จำนวน 43 คน พบว่ามีความพุงพอใจในการใช้งานระบบเฉบี่ยอยู่ในระดับดี

Title Alternate The development of the decision support system for a straighted assembly line balancing problem