คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Pongsathorn Tongkasee  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
Pongsathorn Tongkasee. (2009). Development of electrolyte system for dye-sensitized solar cell. Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathanee University, Ubon Ratchathani .
PDF icon Pongsathorn_Tongkasee.pdf (39.77 MB)
PDF icon Pongsathorn_Tongkasee.pdf (2.32 MB)