คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is อุมาพร จันดี  [Clear All Filters]
2551
อุมาพร จันดี.  2551.  ผลการใช้แผงยาตัวอย่างในผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลวารินชำราบ. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร