คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is กาญจนา บันสิทธิ์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
กาญจนา บันสิทธิ์, ธีระพล บันสิทธิ์, วริษา สินทวีวรกุล, วิชาญ แก้วเลื่อน, นิภาพรรณ สิงห์ทองลา.  2544.  การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของเป็ดเทศและเป็ดพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพการเลี้ยงแบบขัง. PDF icon Kanjana_Bansiddhi_2544.pdf (3.48 MB)
ธีระพล บันสิทธิ์, กาญจนา บันสิทธิ์, อินทร์ ศาลางาม, วิชาญ แก้วเลื่อน.  2535.  การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างระดับเซลในเนื้อเยื่อไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมทางการค้า : องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเนื้อไก่ในขนาดอายุต่าง ๆ. PDF icon Theerapol_Bunsith.pdf (732.57 KB)
อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, กาญจนา บันสิทธิ์, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, เฉลียว บุญมั่น.  2538.  การใช้แมลงธรรมชาติเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับไก่พื้นเมือง : การศึกษาชนิด ปริมาณ และคุณค่าทางอาหารของแมลง. PDF icon Uraiwan_Nilpetch.pdf (411.06 KB)
ธีระพล บันสิทธิ์, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กาญจนา บันสิทธิ์, อินทร์ ศาลางาม.  2543.  คุณภาพซากสุกรขุนจากระบบเลี้ยงแบบปล่อยแปลง. PDF icon Teerapon_Bunsit.pdf (2.24 MB)
กาญจนา บันสิทธิ์, เอกชัย บุปผเวส, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์.  2550.  เครื่องทำความสะอาดและอบเมล็ดงา. PDF icon Kanjana_Bansiddhi.pdf (104.72 MB)