คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is วสันต์ จัยสิน  [Clear All Filters]
2550
วสันต์ จัยสิน.  2550.  การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องประเภทของพยาธิสัตว์น้ำผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Wasan_Jaisin.pdf (51.64 MB)