คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ปรัชญา มุขดา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปรัชญา มุขดา.  2551.  การศึกษาอากาศพลศาสตร์เพื่อลดสัมประสิทธิ์แรงต้านของรถบรรทุกขนาดเล็กโดยวิธีจำลองเชิงตัวเลข. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Prachya_Mukda.pdf (127.71 MB)