คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is นาตยา ยวนยี  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นาตยา ยวนยี.  2550.  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องเซลล์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)