การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องเซลล์

Titleการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องเซลล์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsนาตยา ยวนยี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH น463ก
KeywordsE-learning, การเรียนการสอนผ่านเว็บ, การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, เซลล์\xคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Abstract

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องเซลล์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนและศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งบทเรียนได้ออกแบบให้ใช้กับการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนที่ได้ออกแบบไว้สามารถเข้าถึงบทเรียนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบโดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL โปรแกรม Apache Web Server ภาษา PHP พัฒนาบทเรียนโดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยสามด้านคือ ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรมและการนำเสนอ ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษาและด้านการออกแบบและจอภาพทีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนโดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิจิตราพิทยา จำนวน 30 คน พบว่า บทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่า E-CAI เท่ากับ 81.50 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 8.84)

Title Alternate The development of web-based instruction course on cells