องค์ความรู้ สารสนเทศ ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี มีผู้คนไม่น้อยที่ให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาขึ้นมา เช่น ในแง่มุมของศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ เป็นต้น มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะทั้งในรูปแบบของสื่อสารสนเทศต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความวิชาการ วิจัย วิทยานิพนธ์ สื่อมัลติมีเดีย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ เป็นต้น

งานข้อมูลท้องถิ่นฯ จึงได้ทำการคัดเลือกและรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและง่าย และช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษาให้ออกสู่สาธารณะชนอย่างทั่วถึงและกว้างขวางมากขึ้น

ปี 2534

ปี 2544

ปี 2546

  • ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์. (2546). แนวคิดเชิงปรัชญาที่ปรากฏในประเพณีแห่เทียนพรรษาของประชาชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นจาก https://dric.nrct.go.th/index.php?/Search/SearchDetail/134877

ปี 2547

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ข่าว กิจกรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีบนเว็บไซต์

  • ไกด์อุบล. (2543). งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี. สืบค้น 1 มิถุนายน 2563, จาก http://www.guideubon.com/2.0/candlefestival/

ที่ตั้ง ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

15.230193, 104.857329

 

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง