แนวพระราชดำริจากพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2536-2556

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จ ฯ มาในการนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้บริหาร อาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา ข้าราชการและประชาชน เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย การสร้างบัณฑิต การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน…

หากต้องการอ่าน กรุณาติดต่องานจดหมายเหตุ