การพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Titleการพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsชนินทร์ พบลาภ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ช154
Keywordsสื่อการสอน--การผลิต, อิเล็กทรอนิกส์--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา), ไฟฟ้า--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
Abstract

ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะประสบปัญหาในการเรียน เนื่องจากนักเรียนมีความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจในการทำงาน การทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันทั้งยังอาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองวงจร รวมทั้งข้อจำกัดด้านห้องปฏิบัติการทดลอง ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
โดยผู้วิจัยได้รวบรวมเนื้อหาและจำกัดขอบเขตของเนื้อหา วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ประกอบด้วย หน่วยวงจรไฟฟ้าและหน่วยการประกอบวงจร ศึกษาความรู้เบื้องต้นของบทเรียนและแบบทดสอบ แล้วจึงสร้างสื่อการเรียนการสอนและตรวจสอบความถูกต้อง
จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของการจำลองการทดลองวงจร การคำนวณหาค่าต่าง ๆ แล้วจึงนำเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอน ATutor โดยใช้ Flash นำเสนอเนื้อหาในส่วนที่มีความยากต่อการทำความเข้าใจ ทำให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม

Title Alternate A development of instructional media for electrical and electronics program on vocational certificate level