คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title Type [ Year(Asc)]
2588
อำนาจ อุ่นแก้ว.  2588.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Amnat_Ounkaew.pdf (2.44 MB)
2564
คำนึง ธนากร.  2564.  กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสีเขียว: กรณีศึกษาธุรกิจสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Thanakorn_Kamnueng.pdf (1.04 MB)
วงศ์ใหญ่ คเชนทร์.  2564.  กลยุทธ์การปรับตัวของร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Kachain_Wongyai.pdf (1.7 MB)
กลางนา ธวัชชัย.  2564.  กลยุทธ์การพัฒนาผลประกอบการสำหรับผู้ประกอบการไก่ย่างบ้านแคน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Thawatchai_Klangna.pdf (1.23 MB)
คำหอม ธนาสิทธิ์.  2564.  กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนสำหรับธุรกิจฟาร์มสุกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Thanasit_Khamhom.pdf (1 MB)
แก้วหาญ โสภาพรรณ.  2564.  การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 : กรณีศึกษา เขตสุขภาพที่ 10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ Sopapan_Kaewhan.pdf (7.64 MB)
คำผาลา ศุภมิตรา.  2564.  การดูดซับสารตะกั่ว (ll) โดยใช้ฟิล์มคอมโพสิตเพคตินจากเปลือก Passiflora edulis. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Supamittra_ Khampala.pdf (6.09 MB)
แพวิเศษ เพ็ญประภา.  2564.  การประมาณค่าอายุและการเติบโตของปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus) โดยใช้โครงสร้างแข็งที่แตกต่างกัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Penprapa_Phaeviset.pdf (2.29 MB)
ชิณวงษ์ ประคอง.  2564.  การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาของผู้สูงอายุในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยเกณฑ์ STOPP/START ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก Prakhong_Chinnawong.pdf (3.8 MB)
ผาสุขมูล นนทิกุล.  2564.  การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะปลายประสาทอักเสบภายหลังได้รับยาเคมีบำบัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี. Nonthikun_Pasukmoon.pdf (2.22 MB)
มีงาม ชัยยุทธ.  2564.  การประเมินตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพรอยเชื่อมอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งเกรด 6063 จากการเชื่อมเสียดทานแบบกวน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Chaiyoot_Meengam.pdf (5.57 MB)
เจริญเนตร ขจิตพรรณ์.  2564.  การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากระมัง Puntioplites proctozystron (Bleeker, 1865) และปลากดเหลือง Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานโดยใช้ฐานข้อมูลความยาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Kajitpan_Jarernnate.pdf (7.78 MB)
ช่วยจำ ชัยณรงค์.  2564.  การผลิตเครื่องดื่มไอโซมอลโตโอลิโกแซ็กคาร์ไรด์จากข้าวเหนียวพันธุ์ กข6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร Chainarong_Chuayjum.pdf (3.59 MB)
กรมเมือง อัจฉริย์.  2564.  การผลิตแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่าย Chlorococcum humicola ด้วยน้ำเสียสังเคราะห์ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพใช้แสงแบบอากาศยก. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Atchari_Krommuang.pdf (5.39 MB)
สุนทรักษ์ ปริญวรรณ.  2564.  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่องตารางธาตุ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Parinyawan_Suntharak.pdf (6.48 MB)
หัวดอน สุปราณี.  2564.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะหาความรู้ 5 Es. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Suprani_Huadon.pdf (2.73 MB)
สีดาว สกุลรัตน์.  2564.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sakoolrat_Seedaow.pdf (2.74 MB)
จันทิม ชลธิชา.  2564.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานปาล์มน้ำมันในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหาร Chonticha_Jantim.pdf (1.39 MB)
ดำชู สุกัญญา.  2564.  การศึกษาความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Sukanya_Damchoo.pdf (11.13 MB)
ไชยสีทา สันติ.  2564.  การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนงานด้านบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Santi_cHAISRITHA.pdf (683.54 KB)
วงษ์ตรี วิทยา.  2564.  การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดเก็บตัวอย่างเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มด้วยก้านสำลีสำหรับการเพิ่มปริมาณพีซีอาร์โดยตรงเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Wittaya_Wongtri.pdf (3.93 MB)
พรมโสภา ญาดา.  2564.  การศึกษาประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Yada_promsopa.pdf (4.92 MB)
เชาวลิต ยั่วจิตร, พีระฉัตร วีรพันธ์.  2564.  การศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ชาลโคนในการยับยั้งการเติบโตของชีสต์ในเซลล์โมเดลโรคถุงน้ำในไต. Chaowalit_Yourjit2562.pdf (1.1 MB)
เชาวลิต ยั่วจิตร.  2564.  การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารอนุพันธ์จากใบหญ้าหวาน(สตีวิออล) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของชีสต์ในเซลล์ท่อไต MDCK: การประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคถุงน้ำในไต. Chaowalit_yourjit.pdf (9.64 MB)
แสงหงษ์ สุริยัญ.  2564.  การศึกษาลักษณะแหล่งนิเวศที่อาศัยจำเพาะในช่วงฤดูแล้งของปลาบริเวณต้นน้ำเพชรบุรี เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Suriyan_Seanghong.pdf (5.3 MB)

Pages