คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
อรรถพล แท่นแก้ว.  2554.  T5 Model : สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการประเมินผลระหว่างกลุ่มผู้เรียนในวิชาฟิสิกส์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Attaphol_Tan.pdf (69.1 MB)
Monthol Vilaikasame.  2006.  Teaching adjective and noun collocations through songs. Master of ArtsPDF icon Monthol_Vil.pdf (10 MB)
Anuchit Chanthop.  2007.  Teaching articles by using the concepts of generic and assumed shared and non-shared knowledge of the referent :A case study of matthayomsuksa six students at Thungsriudom school. Master of ArtsPDF icon Anuchit_Cha.pdf (3.11 MB)
Sukontip Yongkong.  2017.  Teaching English collocations to enhance Thai students' speaking ability. M.A -- Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon Sukontip Yongkong.pdf (1.33 MB)
Jintanaporn Pasadee.  2015.  Thai English as a foreign language learners' difficulties in using context clues to understand unfamiliar words. Master of Arts--Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon Jintanaporn_Pasadee.pdf (955.91 KB)
Aparat Panusatid.  2012.  Thai English foreign language learners' discrimination of voicing contrast in English obstruents. Master of Arts -- Major in English and CommunicationPDF icon Aparat_Panusatid.pdf (5.52 MB)
Nitirat Utthachat.  2013.  Thai interference in English word choice. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon Nitirat_Utthachat.pdf (15.48 MB)
Bundit Sakonthawat.  2005.  Thai interference in the use of English adjectives. Faculty of Liberal Arts. Master of ArtsPDF icon Bundit_Sakonthavat.pdf (599.49 KB)
Cecilia Anette Lindqvist.  2018.  Thailand's basic education core curriculum and school-level, in-house grade 9 English language tests. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon Cecilia Anette Lindqvist.pdf (8.92 MB)
Tanabat Mudchimo.  2020.  Theoretical and mechanistic studies of toxic gas removals over the nanomaterial catalysts. Doctor of Philosophy -- Major in ChemistryPDF icon Tanabat Mudchimo.pdf (6.9 MB)
Rattanawalee Rattanawan.  2012.  Theoretical investigation of conformations and energies of metal-free organic dye for dye-sensitized solar cells by DFT/ TDDFT study. M.Sc (Major in Chemistry)PDF icon Rattanawalee_Rat.pdf (4.98 MB)
Auradee Punkvang.  2006.  Theoretical investigation of highly potent HIV-1 RT inhibitors in the class of efavirenz derivatives, based on quantum chemical calculations and molecular modeling. Master fo sciencePDF icon Auradee_Pun.pdf (6.75 MB)
Rattanawalee Rattanawan.  2016.  Theoretical investigation of the development of functional organic materials and application. Doctor of Philosophy -- Major in ChemistryPDF icon RattanawaleeRattanawan.pdf (1.49 MB)
Ratchadaree Intayot.  2021.  Theoretical study of transition-metal decoration on carbon-based materials for enhancing hydrogen storage capacity. Master of Science -- Major in ChemistryPDF icon Ratchadaree_Intayot.pdf (3.83 MB)
Yutthana Wongnongwa.  2016.  Theoretical study on the catalytic reduction mechanism of NO by CO on Ag7Au6 cluster. Master of Science--Major in ChemistryPDF icon YutthanaWongnongwa.pdf (6.54 MB)
Methawee Romyen.  2013.  A topical progression analysis of 4th year tourism majors' essay, writing, faculty of liberal arts, Ubon Ratchathani University. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon Methawee_Romyen.pdf (9.59 MB)
Rung Krasaekarn.  2006.  Trainee teachers' and observers' perceptions on English proficiency and teaching efficiency in Ubon Ratchathani educational service area 3-A follow-up report. Master of ArtsPDF icon Rung_Kra.pdf (3.45 MB)
Jutamanee Tipparach.  2011.  Translation strategies of philosophical concepts in Siddhartha. Master of Arts -- Major in English and CommunicationPDF icon Jutamanee_Tipparach.pdf (3.76 MB)

Pages