คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is นลิน เพียรทอง  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
ตะวันฉาย โพธิ์หอม, นลิน เพียรทอง.  2553.  การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าร้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ. PDF icon Tawanchai_Phohom.pdf (17.54 MB)
ธิติกานต์ บุญแข็ง, จรวยพร แสนทวีสุข, นลิน เพียรทอง.  2560.  การปรับปรุงประสิทธิภาพลูกหินขัดข้าวปอซโซลานด้วยกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง. PDF icon Thitikan_Boonkeang.pdf (37.62 MB)
สุขอังคณา ลี, นลิน เพียรทอง.  2555.  การพัฒนาการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย. PDF icon Sukaungkana_lee2555.pdf (10.47 MB)
ตะวันฉาย โพธิ์หอม, ธิติกานต์ บุญแข็ง, นลิน เพียรทอง, สุขอังคณา ชาหยอง.  2556.  การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมที่เป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว . PDF icon Tawanchai_Pothom.pdf (3.92 MB)