คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is พชร ประชุมแดง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พชร ประชุมแดง.  2561.  การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการปกครองPDF icon Photchara_Prachumdaeng.pdf (839.53 KB)