คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is English language -- Writing  [Clear All Filters]
2008
Liam Randall Haes-O'Sullivan. (2008). Metacognitive trends in writing of UBU English Majors. Faculty of Liberal Arts, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Hayes_O_Sulivan.pdf (25.9 MB)