คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is กรรมวิธีการผลิต  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พูนธนะ ศรีสระคู.  2561.  การจัดสมดุลสายการประกอบแบบตัวยูโดยใช้วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Poonthana_Sresracoo.pdf (3.03 MB)