คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบริหารโลจิสติกส์  [Clear All Filters]
2556
ศลิษา นามชารี. (2556). การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Salisa_Namcharee.pdf (45.57 MB)