คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบัญชี--โปรแกรมคอมพิวเตอร์  [Clear All Filters]
2554
สายันต์ แสงหัวช้าง.  2554.  ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Sayan_Sae.pdf (24.84 MB)
2548
จิ่ม ยืนนาน.  2548.  การพัฒนาโปรแกรมงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Jim_Yuen.pdf (18.96 MB)