คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is waterloo university  [Clear All Filters]
2548
จตุรงค์ ศรีพาณิชย์.  2548.  การพัฒนาการสอนวิชาฟิสิกส์โดยวิธี T5 Model. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Jaturong_Sri.pdf (4.2 MB)