การพัฒนาการสอนวิชาฟิสิกส์โดยวิธี T5 Model

Titleการพัฒนาการสอนวิชาฟิสิกส์โดยวิธี T5 Model
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsจตุรงค์ ศรีพาณิชย์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA จ138
KeywordsT5 model, waterloo university, การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์), ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, วิชาฟิสิกส์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์--การออกแบบ
Abstract

การนำเสนอวิธีการสอนวิชาฟิสิกส์โดยใช้รูปแบบ T5 Model ของมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา ที่มีเทคนิคและวิธีการนำรูปแบบใช้สอนในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ได้ผลดี โดยเน้นให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่มและใช้เทคนิคจำลองเป็นห้องเรียนเสมือนนักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่และทุกเวลา นักเรียนสามารถส่งงานที่ครูมอบหมายให้และครูสามารถตรวจแล้วส่งให้นักเรียนได้ทันที โดยอ้างอิงหลักการออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่นใช้ SQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูลใช้ภาษา ASP.NET ในการพัฒนาโปรแกรม

Title Alternate Developing physics fundamental by T5 model
Fulltext: