การพัฒนาการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยแม่แบบ T5 บนระบบจัดการเรียนการสอน Moodle

Titleการพัฒนาการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยแม่แบบ T5 บนระบบจัดการเรียนการสอน Moodle
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsวันฉลอง เศรษฐบุตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ว424ก
KeywordsT5 model, taskbase learning moodle, waterloo university, การพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์--การศึกษาและการสอน, คอมพิวเตอร์--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Abstract

ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ประสบปัญหาในการเรียน เนื่องจากนักเรียนมีความรู้พื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ทั้งมีเวลาเรียนที่จำกัดในแต่ละสัปดาห์ และมีข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์และสถานที่ ปัญหาดังกล่าว เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแม่แบบ T5 มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้จากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

Title Alternate Developing computer coursewares using T5 model on moodle
Fulltext: